Werkwijze

De algemene werkwijze van de Holland Talent Group bestaat uit de volgende stappen:

1. Kennismaking en profiel

Tijdens een kennismakingsgesprek maakt de klant kennis met een vaste Consultant. Beiden bespreken daarbij het betreffend functieprofiel, de gewenste competenties van de kandidaat en de bedrijfscultuur binnen de organisatie van de klant. Daarna komt ter sprake welk type persoon het beste past bij de betreffende functie. De Holland Talent Group beheert een kwalitatief up-to-date kandidatenbestand van ruim 15.000 professionals en kan daardoor snel schakelen bij een aanvraag.

2. Kandidaten selecteren

Aan de hand van het functieprofiel gaan wij direct op zoek. Omdat we uitgebreide intakes doen kennen we alle kandidaten uit ons bestand persoonlijk. Wij besparen de klant tijd en moeite door het voorleggen van een geselecteerd aantal kandidaten van hoge kwaliteit. Verder geeft de Consultant uitgebreide informatie over de kandidaten die de klant uitnodigt voor een gesprek. Na het klantkandidaat gesprek evalueert de Consultant dit gesprek direct met de klant.

3. Intensief contact met de opdrachtgever

Uiteraard houden we de klant tijdens het hele traject actief op de hoogte van ontwikkelingen. Ook als er nog niet direct een ideale kandidaat beschikbaar is. Wij begeleiden het gehele aannametraject tot aan indiensttreding of de start van een opdracht.

4. Aanname

Uiteraard houden we de klant tijdens het hele traject actief op de hoogte van ontwikkelingen. Ook als er nog niet direct een ideale kandidaat beschikbaar is. Wij begeleiden het gehele aannametraject tot aan indiensttreding of de start van een opdracht.

De werkwijze bij Executive Search is meer uitgebreid. De stappen zien er dan als
volgt uit:

1. Analyse

Diepgaande kennis en begrip van de organisatie zijn in onze ogen essentieel voor het succesvol kunnen uitvoeren van de opdracht. Na de initiële fase van de opdrachtformulering en -aanvaarding voeren wij daarom een aantal vervolggesprekken met de opdrachtgever en andere sleutelfunctionarissen in de organisatie. Uiteraard gebeurt dit binnen het afgesproken aanpakplan en tijdspad. De gesprekken geven ons een goed inzicht in de cultuur, doelstellingen en functie-eisen van de organisatie, en vormen zo de belangrijkste bouwstenen van onze analyse. Deze analyse vormt het fundament onder het selectieproces. Tevens stelt de grondige analyse van de voorliggende vraag ons in staat kandidaten zowel schriftelijk als mondeling een goede voorstelling te geven van de werkelijke aard, inhoud en context van de functie en de organisatie.

2. Profielen

Aan de hand van gesprekken met de opdrachtgever stellen wij een conceptprofiel samen. Dit profiel bevat een beschrijving van de organisatie, de functie, positie en een karakterisering van de ‘ideale kandidaat’. Het concept leggen wij voor aan de
opdrachtgever. In goed overleg stellen wij het definitieve profiel op, dat vervolgens als uitgangspunt dient bij de gesprekken met potentiële kandidaten.

3. Search-strategie

De Consultant van de Holland Talent Group stelt een markt- en concurrentieanalyse op en gaat op basis van de analyse en de profielen searchen naar geschikte kandidaten. Hij/zij benadert primair de meest geschikte kandidaten uit ons netwerk. Potentiële kandidaten die door de opdrachtgever of derden worden genoemd, beoordelen wij vanzelfsprekend ook. Tijdens de searchfase houden wij onze opdrachtgevers regelmatig op de hoogte van de voortgang.

4. Longlist

Geschikte kandidaten met latente belangstelling ontvangen een uitnodiging voor een nadere bespreking van de functie met onze Consultant. Uit die gesprekken vloeit een longlist voort van kandidaten met uitgebreide curricula vitae. Deze conform een vast format opgestelde – en dus goed vergelijkbare – curricula vitae worden samengesteld op basis van informatie die de kandidaten ons verstrekken. De longlist bespreken wij met de opdrachtgever. Op basis daarvan volgt een verdere selectie. De geselecteerde kandidaten nodigen wij uit voor een ontmoeting met de opdrachtgever.

5. Selectie eind kandidaat en referenties

In de periode dat de opdrachtgever gesprekken voert met kandidaten, zijn wij actief als sparringpartner. Ten behoeve van de contractonderhandelingen inventariseren wij onder meer het inkomenspakket met primaire en secundaire voorwaarden van de eind kandidaat. Wij leveren een helder overzicht van het huidige pakket en geven desgewenst advies over een passende honorering, inclusief eventuele bonussen en tantièmes. Ook kunnen wij referenties inwinnen. Uiteraard gebeurt dat in onderling overleg.

6. Evaluatie

De procedure resulteert in de benoeming en aanstelling van de kandidaat. Daarmee komt het onderlinge contact niet tot een einde, maar start een nieuwe fase. Daarin evalueren wij de procedure en de eerste ervaringen van de functionaris in zijn/haar nieuwe werkomgeving. Vervolgens onderhouden wij geregeld contact met de opdrachtgever en de geplaatste kandidaat om hem/haar waar nodig te begeleiden bij de aanpassing aan de nieuwe situatie, uiteraard zolang dat nodig en gewenst is.

Kennismaken?

Gezellig, we houden een stoel voor je vrij!

Neem contact op